راهنمای هنرآموز تصویربرداری برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
210930
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه626.11 کیلوبایت
PDF icon بخش اول662.59 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم780.17 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم887.77 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم708.26 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم747.13 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم878.74 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم596.9 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم670.5 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: