راهنمای هنرآموز روغن کشی میوه و دانه های روغنی(صنایع غذایی)

کد کتاب: 
212852
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه613.84 کیلوبایت
PDF icon بخش اول799.84 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم804.57 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.05 مگابایت