راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(مکانیک موتورهای دریایی)

کد کتاب: 
212905
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه609.39 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.15 مگابایت
PDF icon بخش دوم933.16 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم905.95 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.05 مگابایت
PDF icon بخش پنجم861.44 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم970.96 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: