راهنمای هنرآموز نگارش متن برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
212930
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه623.73 کیلوبایت
PDF icon بخش اول725.57 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم598.49 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم627.56 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم591.87 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم683.99 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: