راهنمای هنر آموز تدوین و صداگذاری برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
212931
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه625.68 کیلوبایت
PDF icon بخش اول740 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم778.46 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: