فارسی (فعالیتهای نوشتاری) (چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا)