طراحی و دوخت لباس بچه گانه (جلد دوم)

کد کتاب: 
211585
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.03 مگابایت
PDF icon بخش اول3.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.1 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.31 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.41 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.37 مگابایت
فایل کامل کتاب: