تعیین ویژگی های الیاف نساجی

کد کتاب: 
210241
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه855.24 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.67 مگابایت
PDF icon بخش دوم5.42 مگابایت
PDF icon بخش سوم6.7 مگابایت
PDF icon بخش چهارم862.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.18 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تعیین ویژگی های الیاف نساجی13.87 مگابایت