کارگاه کارآفرینی و تولید

کد کتاب: 
110224
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه872.16 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.89 مگابایت
PDF icon بخش دوم1008.01 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.43 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.22 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید6.1 مگابایت