تولید سرامیک به روش پرس پودر

کد کتاب: 
211509
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2.72 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.96 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.59 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.44 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.76 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید سرامیک به روش پرس پودر8.22 مگابایت