کاربرد فناوری های نوین

کد کتاب: 
211136
دوره تحصیلی: 
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه666.21 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.76 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.64 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.98 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.73 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.53 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کاربرد فناوری های نوین6.96 مگابایت