کار و فناوری

کد کتاب: 
136
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه675.59 کیلوبایت
PDF icon بخش اول876.71 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.34 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.2 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1009.84 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.5 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.38 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.06 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.13 مگابایت
PDF icon بخش نهم1.14 مگابایت
PDF icon بخش دهم1.11 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم1.11 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری7.43 مگابایت