تولید فرآورده های لبنی

کد کتاب: 
210374
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه775.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.44 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.49 مگابایت
PDF icon بخش سوم997.85 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم968.2 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.21 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید فرآورده های لبنی3.96 مگابایت