توسعه مهارت های چابکی - ذهنی

کد کتاب: 
210302
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه771.68 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.63 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.75 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.3 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.81 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.02 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.4 مگابایت
PDF icon بخش هفتم3.34 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon توسعه مهارت های چابکی - ذهنی 15.09 مگابایت