راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کد کتاب: 
53/5
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.52 مگابایت
PDF icon بخش اول979.55 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.02 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.44 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.89 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.99 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.34 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.49 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.75 مگابایت
PDF icon بخش نهم1.05 مگابایت
PDF icon بخش دهم1.32 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم2.18 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب: