طراحی و دوخت لباس بچه گانه (جلد دوم)

کد کتاب: 
211585
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.15 مگابایت
PDF icon بخش اول6.96 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.29 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.92 مگابایت
PDF icon بخش چهارم4.22 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.63 مگابایت
PDF icon بخش ششم3.94 مگابایت
فایل کامل کتاب: