کارگاه نوآوری و کارآفرینی

کد کتاب: 
211138
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه565.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول685.97 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم590.19 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم658.93 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم658.53 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم883.8 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه نوآوری و کارآفرینی1.8 مگابایت