طراحی فضا و صحنه در پویانمایی

کد کتاب: 
211653
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه705.4 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.35 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.69 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.69 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.33 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon طراحی فضا و صحنه در پویانمایی8.16 مگابایت