عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی

کد کتاب: 
210523
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه672.28 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.03 مگابایت
PDF icon بخش دوم913.88 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.2 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.54 مگابایت
PDF icon بخش پنجم918.68 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم804.63 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم1.35 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon C210523.pdf4.24 مگابایت