ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی ویژه اهل سنت)