راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کد کتاب: 
53/5
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه680.89 کیلوبایت
PDF icon بخش اول580.78 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم642.24 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.01 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.35 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.37 مگابایت
PDF icon بخش ششم862.41 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم1018.69 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم1.23 مگابایت
PDF icon بخش نهم628.23 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم888.04 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم1.41 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم865.99 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: