تولید سرامیک به روش دستی

کد کتاب: 
210509
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.82 مگابایت
PDF icon بخش اول1.58 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.19 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.13 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید سرامیک به روش دستی4.03 مگابایت