کارگاه چاپ و تکمیل نساجی

کد کتاب: 
494/1
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه472.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول178.18 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم136.36 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 98.86 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه چاپ و تکمیل نساجی390.4 کیلوبایت