مفاهیم و روشهای آماری (2)

کد کتاب: 
469/8
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه82.75 کیلوبایت
PDF icon بخش اول237.04 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم329.61 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم312.13 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم302.97 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم242.8 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مفاهیم و روشهای آماری (2)889.81 کیلوبایت