مبانی و کاربرد رایانه

کد کتاب: 
358/41و486/2
سال تحصیلی: 
94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه516.76 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.12 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم773.66 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم808.05 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.17 مگابایت
PDF icon بخش ششم796.8 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم734.27 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مبانی و کاربرد رایانه3.99 مگابایت