طراحی اندام و لباس (ویژه دختران)

کد کتاب: 
494/8
سال تحصیلی: 
94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه521.66 کیلوبایت
PDF icon بخش اول417.05 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم285.04 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم654.99 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.27 مگابایت
PDF icon بخش پنجم972.61 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم1.75 مگابایت
PDF icon بخش هفتم2.18 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.62 مگابایت
PDF icon بخش نهم1.25 مگابایت
PDF icon بخش دهم3.08 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم2.7 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم1.43 مگابایت
PDF icon بخش سیزدهم3.04 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon طراحی اندام و لباس (ویژه دختران)19.64 مگابایت