آمار و مدلسازی

کد کتاب: 
234/3و258/5
سال تحصیلی: 
94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه615.82 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.38 مگابایت
PDF icon بخش دوم926.21 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم914.36 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم890.89 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم684.92 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم892.23 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon آمار و مدلسازی5.34 مگابایت