راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کد کتاب: 
53/5
سال تحصیلی: 
94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه640.57 کیلوبایت
PDF icon بخش اول503.93 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم567.23 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم950.38 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.38 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.39 مگابایت
PDF icon بخش ششم780.19 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم946.76 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم1.16 مگابایت
PDF icon بخش نهم545.42 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم809.56 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم1.35 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم880.78 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: