مبانی و کاربرد رایانه

کد کتاب: 
358/41و486/2
سال تحصیلی: 
93-94
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه513.74 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.12 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم773.41 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم807.99 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.17 مگابایت
PDF icon بخش ششم796.52 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم733.73 کیلوبایت