تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه)