کتاب کار دانش آموز (مبانی علم رایانه)

کد کتاب: 
266/5
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه189.54 کیلوبایت
PDF icon بخش اول749.59 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم611.98 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم589.82 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم534.63 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم260.58 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم633.91 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم432.9 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم401.48 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم327.39 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم312.74 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: