مبانی و کاربرد رایانه کلیه رشته های فنی و حرفه ای (به جز رشته کامپیوتر)

کد کتاب: 
358/41و486/2
سال تحصیلی: 
92-93
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه493.65 کیلوبایت
PDF icon بخش اول946.53 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم960.31 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم651.8 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم743.15 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1 مگابایت
PDF icon بخش ششم715.78 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم683.37 کیلوبایت