راهنمای معلم در ارزش یابی توصیفی

کد کتاب: 
53/5
سال تحصیلی: 
92-93
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه478.37 کیلوبایت
PDF icon بخش اول498.71 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم554.26 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم976.56 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.28 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.19 مگابایت
PDF icon بخش ششم773.01 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم1.51 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.15 مگابایت
PDF icon بخش نهم965.04 کیلوبایت