آمار و مدل سازى

کد کتاب: 
234/3و258/5
سال تحصیلی: 
92-93
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه659.42 کیلوبایت
PDF icon بخش اول652.28 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم463.65 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم454.41 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم433.88 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم343 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم563.29 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon آمار و مدل سازى3.14 مگابایت