جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران (اجرای آزمایشی)