تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد اول) (Adobe Photoshop – Adobe Illustrator)