راهنمای معلم زبان آموزی، جمله سازی و نگارش (ششم دبستان)