تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی (جلد اول) (Adobe Photoshop – Adobe Animate)